Der er pyntet land

Titusind storkepar

Titusind storkepar

694.  En stork er landet på en pløjemark;
    Jeg kom forbi i bil og så det.
    Et par biler holdt i vejkanten.
    Folk stod ud og gloede, jeg med.
    Vi ville alle bevidne sensationen.

695.  Hun stod inde på en kæmpemark,
    Kunne lige ses med det blotte øje.
    Pudsede fjer, ordnede vinger,
    Nettede sig med næbbet,
    Efter et tusind kilometer træk,
    Lige fløjet ind fra storkeriget.

696.  Det vides naturligvis meget nøje,
    Hvem hun er og hvor hun kommer fra.
    Der er hundrede gange flere ornitologer,
    End der er storkepar her i landet. 
    Denne stork er ringmærket,
    Monitoreret og radiomonteret.

697.  Så den egentlige sensation vil være,
    Om hun var i stand til at blive,
    Eller snarere: overhovedet at overleve
    Her på det vestlige Sjælland,
    I den genoprettede Tryggevælde Ådal.

698.  Den oprindelige storkebestand 
    Er uddød i Danmark siden 2008.
    For to hundrede år siden var der
    Titusind par ynglende storke
    Rundt omkring i hele landet.

699.  Da jeg som lille dreng
    Rodede rundt ude på landet
    Var storken stadig bare en fugl,
    En stor én, javist, agrarklenodie,
    Men ikke så meget andet.

700.  Derfor, endnu en grund at sige tak
    Til landbrugets organisationer
    Og deres politiske venner
    For dette enestående syn:
    Denne helt særlige glæde
    At se en sjælden fugl,
    Tilmed ude i det fri, 
    I agrolandets kæmpestore,
    Tomme zoologiske have.

Tidsler, tidsler, tidsler

Tidsler, tidsler, tidsler

613.	Tidsler, tidsler, tidsler,
    Jeg vil ha’ fler’ og fler’,
    Tidsler, tidsler, tidsler,
    Ta’ bare hele haven;
    Okkupér, okkupér!

614.	Krustidsel, kærtidsel og horsetidsel;
    Stærke stængler, lange stilke, tykke blade.
    Æseltidsel, bakketidsel og kåltidsel;
    Blomster uden lige, farver uden mage!

615.	Tidsler, tidsler, tidsler,
    Så langt som øjet sér,
    Tidsler, tidsler, tidsler,
    Ta’ bare sprøjtemarken;
    Okkupér, okkupér!

616.	Marietidsel, tornet tidsel og agertidsel;
    Nektar, nektar, nektar, min svirreven!
    Nikketidsel, agertidsel og artiskokker;
    Torne, strithår og filt med voksepunch.

617.	Tidsler, tidsler, tidsler,
    Det er hér naturen skér,
    Tidsler, tidsler, tidsler,
    Ta’ bare agrofabrikken;
    Okkupér, okkupér!

618.	Dette var tidslerne fra hele landet
    Og der blir sikkert mange fle'r
    Når klimaloven kører ud i sandet.
    Ta' bare hele landet;
    Okkupér, okkupér!


Tidsel, tidsel, vis hvad du kan

Tidsel, tidsel, vis hvad du kan


605.	Tidsel, tidsel, vis hvad du kan:
    Verdens fedeste blomsterstand.

606.	Tidsel, tidsel, vis hvad du kan:
    Bier går amok, apeshit, mand.

607.	Tidsel, tidsel, hvem er landets dronning:
    Skal det flyde med lort eller honning?

608.	Fnok svæver ind til en flyverhær;
    Ve gror og skyder, ve ka’ ik’ la vær.

609.	Tidselarter med nye talenter;
    Tiden er kommet og ny jord venter.

610.	Nikkende, stikkende og tornet
    Stiger tidsel fønix op af kornet.

611.	Havefolk, slip nu tidslerne fri!
    Det golde havedømme er forbi.

612.	Tidsel, tidsel, hvad det vil sige
    At være plante i et kongerige?

Lov om mellemartslig retfærdighed

          Lov om mellemartslig retfærdighed
             fremsat den 23. maj 2023


               Kapitel 1 
          Natur, land, sprog og demokrati

385.	$ 1. Naturen er bevidsthedens højeste stadie. 
     (1)	Naturen er altid nærværende. Den omslutter vores sanser.
     (2)	Bevidsthed vokser frem af jorden og op af vandet. 
     (3)	Det biologiske liv former det åndelige liv. 
     (4)	Naturen er den tilspidsede fornemmelse af at leve.

386.	§ 2. Naturen er grundlaget for vores kulturelle og åndelige liv. 
     (1)  Naturen er et samlebegreb for vores forbundethed til det
        biologiske liv og landskaberne.
     (2)	Sproget er opstået af det fysiske og sanselige chok i
        mødet mellem krop og natur.
     (3)	Naturen og sproget er et flux af gensidig genkendelse og
        påvirkning. 
     (4)	Natur og kultur er derfor et kontinuum.

387.	§ 3. Landet ligger i sproget og i de bedste verber. 
     (1)	Landet er sit eget væsen og sit eget stedord.
     (2)	Landet indeholder alle fortællinger om tilblivelse og 
        undergang.
     (3)	Landet tabes og genfindes i hver generation. 
     (4)	Hver generation må lære at tænke som landet.
     (5)	Landet lever, og landet er ligeglad.

388.	§ 4. Naturen er en uadskillelig del af vores demokrati. 
     (1)	Naturen skal inddrages i alle demokratiske processer.
     (2)	Naturen er tilstede og begavet med personlighed og stemme. 
     (3)	Naturen iblandt os er levende, i bevægelse og nådesløs.
     (4)	Det er sådan vi mødes: ansigt til ansigt.


               Kapitel 2
           Retten til at eksistere

389.	§ 5. Naturens ret til at eksistere anerkendes i den bestående 
    retsorden og omfatter:
      (1)	Retten til at udfolde sine naturlige evner og egenskaber.
      (2)	Retten til at udvikle sig naturligt som art eller 
        økosystem.
      (3)	Retten til genopretning ved skade eller ødelæggelse.
      (4)	Retten til erstatning for skadeforvoldelse.

390.	Stk. 2. Naturen har ret til et rent, sundt og bæredygtigt miljø      
    på lige fod med mennesker.

391.	Stk. 3. Naturens interesser er dem, der kan udledes af retten til 
    at eksistere.


               Kapitel 3
           Mellemartslig retfærdighed

392.	§ 6. Retfærdighed udvikles og udøves på tværs af artsskel og 
    bygger på principper om universel ligeberettigelse mellem arterne. 
      (1)	Alt biologisk liv er sansende og udstyret med 
        selvbevidsthed.
      (2)	Alt biologisk liv har handleevne og er socialt 
        organiseret.
      (3)	Alt biologisk liv er værdigt i sig selv og i sit samfund.
      (4)	Alt biologisk liv er derfor berettiget til retfærdighed.
      (5)	Alt biologisk liv er etisk og moralsk ligeberettiget.
      (6)	Der er ingen riger; kun republikker.


               Kapitel 4
            Ejerskab til egne evner

393.	§ 7. Retfærdighed bygger på en anerkendelse af alle arters 
    ejerskab til egne evner.
     (1)	Ejerskab til egne evner udøves af alle levende organismer 
        i et givet økosystem.
     (2)	Ejendomsret er en ekstrem form for ejerskab, der udøves af 
        mennesker gennem direkte eller indirekte vold overfor 
        andre arter.
     (3)	Ejendomsret giver frihed til udfoldelse, men fører til 
        ulighed og lidelse.
     (4)	Selveje beskytter arternes naturlige udfoldelse og 
        ejerskab til deres genetisk arv.
     (5)	Selveje skal sikre en lige og retfærdig fordeling af 
        frihed mellem økosystemers frihed og menneskers      
        ejendomsret overalt hvor disse kommer i kontakt med 
        hinanden.


               Kapitel 5
           Naturlige vækstområder

394.	§ 8. Danmark eller dets successionsstat afgiver halvdelen af det 
    nationale land- og søterritorium til naturlige vækstområder senest 
    i 2030.

395.	Stk. 2. De naturlige vækstområder inddeles i zoner for henholdsvis 
    vegetativ, regenerativ og økologiske vækst.
      (a) Vegetative vækstzoner udlægges til biologisk vækst og   
        vegeteren hos mennesker til gavn for en robust 
        biodiversitet og den almene sundhed. 
      (b) Regenerative vækstzoner fremmer genetableringen af 
        funktionelle økosystemer til gavn for biosfærens værdier og 
        menneskers kulturelle og sociale udvikling.
      (c) Økologiske vækstzoner fremmer økonomiske aktiviteter i 
        partnerskab med den selvejende natur til gavn for en 
        bæredygtig samfundsøkonomi.

396.	§ 9. De naturlige vækstområder og deres økosystemer ejer sig 
    selv. De er levende dele af naturgrundlaget og af det omgivende 
    samfund.

397.	Stk. 1. Naturlige vækstområder indtræder i alle retlige forhold, 
    der vedrører deres eksistens og interesser, jf. § 6. De kan indgå 
    sædvanlige aftaler og retshandler, herunder opkøbe og sælge fast 
    ejendom, yde eller tilkendes erstatning, oppebære indtægter, samt 
    pålignes skatter og afgifter.


398.	Stk. 2. Naturlige vækstområder varetager deres egne interesser 
    overalt i lovgivningen, i forvaltningen og ved domstolene.


               Kapitel 6
              Beskyttelse

399.	§ 10. Det er en national opgave at beskytte økosystemernes     
    naturlige udfoldelse og vores menneskelige efterkommeres behov og 
    livsbetingelser. Denne opgave er tæt knyttet til Danmarks 
    internationale natur- og miljøsamarbejde og folkeretlige 
    forpligtelser.

400.	Stk. 2. De naturlige vækstområder har ret og pligt til at 
    beskytte sine økosystemer, landskaber og egenskaber. 

401.	Stk. 3. I beskyttelsen kan indgå begrænsning af eller forbud mod 
    bl.a. afvanding, græsning, kystsikring, høst af biomasse, 
    anvendelse og udledning af kemiske stoffer, biavl, jagt, 
    forringelser af fødekæder, råstofudvinding, dambrug, husdyrhold og 
    friluftsliv. Særligt for havområder omfatter beskyttelsen faunaen 
    på havbund og i vandsøjlen, forstyrrelser af havbundens tilstand, 
    fiskeri og sejlads.


               Kapitel 7
              Repræsentation

402.	§ 11. Hvert selvejende naturligt vækstområde repræsenteres af en 
    bestyrelse, der udpeges af Folketingets naturrettigheds¬udvalg. 
    Udpegningen følger reglerne om lokalrepræsentation i lov om 
    naturens selveje (tidligere lov om naturparker). 

403.	Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer er bundet af principperne for 
    mellemartslig retfærdighed og varetager naturens rettigheder og 
    selvejets forpligtelser efter denne lov. 

404.	Stk. 3. De selvejende naturområder er repræsenteret i nævn, råd 
    og udvalg, der vedrører deres eksistens og interesser på 
    kommunalt- regions- og landsplan.


               Kapitel 8
         Udpegning, ejendomsforhold, mv.

405.	§ 12. Minister for naturrettigheder og klimakatastrofer 
    fremlægger for Folketinget en national plan for udpegning af 
    naturlige vækstområder efter § 8. Udpegningen følger procedurer i 
    lov om naturens selveje (tidligere lov om naturparker).

406.	Stk. 2. Arealer efter stk.1 overgår til selveje ved lov, køb, 
    ekspropriation statslig forkøbsret, afståelse, fondsdannelse eller 
    anden privat aftale, der sikrer varig overdragelse af råderetten 
    over et givent areal.

407.	Stk. 3. Staten ophæver ved lov alle hidtidige ejerforhold til de 
    naturlige vækstområder. Der ydes om nødvendigt erstatning efter 
    gældende regler for ekspropriering eller anden godtgørelse for 
    tab.

 
               Kapitel 9
           Værdi- og nytteregnskab

408.	§ 13. Der udarbejdes et periodisk nationalt regnskab for 
    økosystemers værdiskabelse og nytteeffekter for samfundets 
    økonomi, velfærd, livsvilkår og kultur. 

409.	Stk.2. Værdi- og nytteregnskabet udarbejdes i et samarbejde 
    mellem Biodiversitetsrådet, Klimarådet og det Økonomiske Råd efter 
    nærmere aftale mellem rådene.


               Kapitel 10
         Ikrafttræden og overgangsregler

410.	§ 14. Naturrettighedsministeren samordner og fremlægger for 
    Folketinget forslag til ændring af gældende love og regler af 
    betydning for gennemførelsen af denne lov. Loven burde også gælde 
    for Færøerne og Grønland. 

Hækken og løvkniven

Hækken og løvkniven

I. Da jeg var ung og grøn

113. Da jeg var ung og grøn i havens bregnekrat,
Og biler var små og sorte med træværk på,
Kører vi ud på Devons landeveje.
Meterbrede hække tårner op på begge sider,
Fra bakke til bakke og helt ud til kysten.

114. Kørselsvinden slår ind og rusker i mit hår,
Varm sommerluft med støv, strå og pollen.
Jeg fryder mig ved farten og de blinde sving.
Sammenfiltrede grene, torne og kviste danner
Tunneler af løv med mig susende indeni.

115. Forældre på forsædet fortæller andægtigt
Om hække, der er passet og trimmet
I sekshundrede år eller mere.
Ja, enkelte er måske anlagt af romere,
For se bare: deres veje løber hér endnu.

116. Minder snor sig gennem landet,
Forbinder jord og hæk og vej og mig.
Jeg rækker hånden ud af vinduet
Til livet i de bugnende hække;
Tiden flyver mellem mine fingre.
Levende hæk, Devon, Storbritannien. Foto: Robert Wolton, Devon Hedge Group.
Hæk med ask, Devon, Storbritannien. Foto: Robert Wolton, Devon Hedge Group.
Min mosters løvkniv.
Hækken lægges. Foto: Robert Wolton, Devon Hedge Group.
Byhæk, nyligt lagt, Richmond, London, 2023. Foto: Jacob Gammelgaard.
Hæk til vej i marts med kolonihave i forgrunden, Mistley, Suffolk, Storbritannien. Foto: Jacob Gammelgaard.

Med stor tak til Tom Hynes og Robert Wolton fra Devon Hedge Group, som venligst har stillet tre af billederne til rådighed. Deres website: http://www.devonhedges.org er en rig og kærlig kilde til viden om hække og det ældgamle håndværk at lægge og passe dem. Bilederne (og forhåbentlig digtet) viser, hvad hække virkelig kan: for faunaen, landskabet og menneskers livskvalitet.

Læhegn

Læhegn

112.  Læhegn står med grå og hvide graner, 
    Der stritter i den tomme luft,
    Klitfyr på række isprængt nålepjusk.
    Pivåbne hegn holder igen på sandet.
    En hare humper ud på marken.